ระบบ OGA system เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประมาณ 36 หน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น