EDISIAM

ระบบการบริการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ

ระบบ OGA system

เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ระบบ OGA system

OGA System

ระบบ OGA system เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมข้อมูลในการขอใบอนุญาตและใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและชำระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประมาณ 36 หน่วยงาน เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.), การยางแห่งประเทศไทย เป็นต้น

การแลกเปลี่ยนข้อมูลใบอนุญาต

หรือใบแจ้งการนำเข้า – ส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง

หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต

NSW

กรมศุลกากร

จุดเด่นของเรา

บริการระบบและโซลูชั่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

Web Application

ทำงานบน Web Application ผ่าน ระบบ Internet ไม่ต้องลงโปรแกรม ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา

2 Gateway

ส่งข้อมูลตรงไปยัง Gateway ถึงกรมศุลกากร ไม่ต้องผ่าน VAN เสถียร และ รวดเร็ว

Exporter / Importer

สามารถลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผ่าน Web Application

Knowledge Base

มีระบบ Knowledge Base แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการใช้งาน

Support Team
บริการในเวลาทำการ
 Tel:02-672-7979
และนอกเวลาทำการ
Tel : 081-840-2403

บริการระบบและโซลูชั่นในการดำเนินงานและบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

FAQ คำถาม

ไม่ต้องลงโปรแกรม โปรแกรมของเราเป็นรูปแบบ Web Application ลูกค้าสามารใช้งานได้เพียงแค่มี Computer กับ Interne
  • โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า/ขาออก/ใบกำกับการขนย้าย e-Paperless
  • โปรแกรมรายงานยานพาหนะ e-Manifest
  • โปรแกรมระบบใบขนสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน e-Transit
  • โปรแกรมใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออก อย. Restricted Goods Permit FDA
  • โปรแกรมบริหารจัดการเขตปลอดอากร Free Zone System
เรามีทีม Support คอยให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชม. โดยในเวลาทำการสามารถติดต่อได้ที่ 02-672-7979 และนอกเวลาทำการที่ 081-840-2403, 081-840-2684
สามารถติดต่อสอบถามละเอียดข้อมูลต่างๆของโปรแกรมรวมไปถึงขอใบเสนอราคาได้ที่ฝ่าย Customer Service 02-672-7788
คำถามที่พบเจอบ่อย FAQ ระบบใบขนสินค้า