รหัสสถานที่กรมศุลกากร, รหัสสถานที่, จับคู่รหัสสถานที่