โปรแกรม e-Cess ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

September 8, 2015 admin 0

โปรแกรม e-Cess ตามประกาศสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เรื่อง ยกเลิกวิธีการยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ณ สำนักงาน และกำหนดให้ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ และชำระเงินสงเคราะห์โดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วิธีเดียว โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไปโดย บริษัท อีดีไอ สยาม จำกัดได้ทำการพัฒนาโปรแกรม e-Cess