สหไทย ประกาศเริ่มใช้งานพิธีการ การตรวจปล่อยสินค้าขาออกเพื่อบรรทุกลงเรือเฉพาะเขต (Specific Local Vessel) ณ ท่าเรือสหไทย เทอร์มินอล

April 30, 2018 admin 0

เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางโดยเรือชายฝั่ง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ทาง บริษัท สหไทยเทอร์มินอลฯ ได้มุ่งเน้นให้บริการแก่ผู้นำเข้าและส่งออกเสมอมา ขณะนี้เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ส่งออก รวมถึงการลดต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ส่งออกทางบริษัทฯ ได้ ยื่นขอและได้รับอนุมัติ พิธีการว่าด้วยการส่งออกเบ็ดเสร็จ ณ ท่าแรก (Specific Local Vessel) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยอ้างถึง ระเบียบการปฎิบัติเดียวกันกับตามประกาศกรมที่ 37/2561 เรื่อง […]

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโปรแกรม เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

March 2, 2018 admin 0

การเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงโปรแกรม รับ-ส่งใบขนสินค้าขาเข้าผ่านระบบ NSW และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการดำเนินมาตรการตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560   พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เฉพาะเงินกองทุนผู้สูงอายุ