DTC: Digital Tax Compensation (ระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

DTC: Digital Tax Compensation
ระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  • ใบขนฯขาออก (ขอชดเชยฯ)
    ระบุ Import Tax Incentives (14หลัก) เพิ่มเติม
  • ใบขนฯขาเข้า-ออก (มีภาษี)
    ชำระค่าภาษี ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว (กรมศุลฯ สรรพากร และ สรรพสามิต)
  • ตรวจสอบ สถานะชุดคำขอชดเชยฯ วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ ฯ ผ่านระบบ e-Tracking

เริ่ม 21 กย. 64 เป็นต้นไป !
(รายละเอียดเพิ่มเติม KB EDI SIAM)

*** ระบบ Paperless EDI SIAM รองรับระบบ DTC เรียบร้อยแล้ว ***

 

Download เอกสารเพิ่มเติม