บริการชำระเงิน e-bill payment เริ่มมกราคม 2562

บริการชำระเงิน e-bill payment เริ่มมกราคม 2562

ผู้ประกอบการสามารถชําระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม รายได้อื่นฯ ตามใบขนสินค้า/ใบสั่งเก็บ/ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียม เป็นต้น  โดยสามารถชำระผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น

  • ATM
  • Mobile Banking / Internet Banking
  • Counter Service (Bank / Non-Bank)
  • Debit Card / Credit Card
  • Cash Card หรือ e-Money Card