Free Zone Operator (184)

  • Confirmation of Goods Report

Free Zone Warehouse (185)

  • Permission to 3rd Party

ประโยชน์ของระบบ FREEZONE/BONDED

  • ลดความผิดพลาดและความซ้ำซ้อนในการจัดเตรียมเอกสาร
  • ลดต้นทุนและประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ลดขั้นตอนการทำงานและลดการใช้กระดาษ
  • สามารถออกรายงานสำหรับการทำงานได้ทันที่ ตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกำหนดพร้อมสำหรับการ Audit จากศุลกากร
  • นำไปใช้กับ WMS โดยไม่ต้อง re-key data
  • ควบคุม ตรวจเช็ค และตรวจสอบสินค้าที่ผ่านเข้า-ออก
  • รองรับระบบงานทางศุลกากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น National Single Window