Restricted Goods Permit for FDA

Restricted Goods Permit for FDA

RESTRICTED GOODS PERMIT ใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออก ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ระบบใบคำขอกลางของทางอย. ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนใบแจ้งการนำเข้า/ส่งออก สินค้าควบคุม ระหว่างหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตกับกรมศุลกากรผ่านช่องทาง

National Single Window (NSW) โดยผ่านระบบ OGA ของ อีดีไอ สยาม

  • เตรียมและส่งข้อมูลผ่านระบบ Web Application
  • ง่าย สะดวกรวดเร็ว กรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียว
  • นำข้อมูลใบแจ้งฯไปจัดทำใบขนสินค้าต่อได้

ตัวอย่างโปรแกรม

ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถส่งข้อมูลใบแจ้งฯได้เองที่ http://oga.edisiam.com

โดยท่านที่สนใจทดสอบหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่

e-mail : mkt@edisiam.com หรือเบอร์โทร 0-2672-7788