คุณสมบัติของโปรแกรม Paperless

  1. เป็นโปรแกรมในรูปแบบ ebXML ที่ทำงานบน Web Application โดยผ่านระบบ Internet ไม่ต้องลงโปรแกรม ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
  2. ส่งข้อมูลตรงไปยัง Gateway ถึงกรมศุลกากร ไม่ต้องผ่าน Van ทำให้ข้อมูลมีความเสถียร และก่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวและรวดเร็ว ในการทำงานมากขึ้น
  3. สามารถรองรับการรับ – ส่งข้อมูลได้หลาย Gateway (กรณีที่ Gateway หลักล่ม)
  4. ลดการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน สามารถ Import ข้อมูลเพื่อสร้าง Invoice ใหม่ และสามารถ Export ข้อมูลเพื่อสร้างรายงานได้เอง
  5. Exporter / Importer สามารถทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผ่าน Web Application โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
  6. ชำระภาษีอากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้วย ระบบ e – Payment
  7. Update ฐานข้อมูลและโปรแกรมตลอดเวลา โดย EDI SIAM
  8. ดูค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลได้ทันทีจาก Cash log และมีรายงานสรุปผลการนำเข้าสินค้าโดยสามารถเลือกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
  9. บริการคำถาม / คำตอบ ( Q & A ) การใช้งานและพิธีการ
  10. Help Desk บริการในเวลาทำการ Tel. 02-672-7979 และนอกเวลาทำการ Tel. 081-840-2403, 081-840-2684
Post

Goods Control List

The program to create an electronic Goods Control List Document and send these information to Customs Department. The purpose for this system is to control and know the movement of exporting goods thru any type of transportation e.g. by sea vessel, train, truck, pipe line, boat or even carried by a person on airplane.

16/05/201805/06/2018by