DTC: Digital Tax Compensation

DTC: Digital Tax Compensation (ระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

Digital Tax
บทความอื่นๆ
 1. DTC: Digital Tax Compensation
  ระบบชำระค่าภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์

  • ใบขนฯขาออก (ขอชดเชยฯ)
   ระบุ Import Tax Incentives (14หลัก) เพิ่มเติม
  • ใบขนฯขาเข้า-ออก (มีภาษี)
   ชำระค่าภาษี ด้วยบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว (กรมศุลฯ สรรพากร และ สรรพสามิต)
  • ตรวจสอบ สถานะชุดคำขอชดเชยฯ วงเงินใช้ไป วงเงินคงเหลือ ฯ ผ่านระบบ e-Tracking

  เริ่ม 21 กย. 64 เป็นต้นไป !
  (รายละเอียดเพิ่มเติม KB EDI SIAM)

  *** ระบบ Paperless EDI SIAM รองรับระบบ DTC เรียบร้อยแล้ว ***

 

สัมมนาระบบ DTC

สามารถดาวน์โหลดได้
จากลิงค์ได้ล่าง

ระบบ e-Tracking

สามารถดาวน์โหลดได้
จากลิงค์ได้ล่าง

ประกาศกรมศุลฯ
สามารถดาวน์โหลดได้
จากลิงค์ได้ล่าง