โปรแกรม (Paperless) e – Manifest รายงานพาหนะเข้าและออก
เป็นระบบการรายงานพาหนะเข้าและออก แบบไร้เอกสาร โดยผู้ประกอบการที่เป็นสายเรือ ตัวแทนหรือ เจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ สามารถทำข้อมูลนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง

Manifest แบ่งเป็น 4 ประเภท

  1. ทางเรือ (Sea)
  2. ทางอากาศยาน (Air)
  3. ทางรถยนต์ (Truck / Car)
  4. ทางรถไฟ (Train)