รวบรวมข้อมูลกรมศุลฯ ให้แล้ววันนี้

EDI SIAM รวบรวมข้อมูล จากหน้า Website กรมศุลฯ ให้แล้ววันนี้

บทความอื่นๆ
  1. สัมมนาพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ฉบับปี2022ฯ

เอกสารประกอบการสัมมนา.pdf

  1. ตารางเปรียบเทียบพิกัดศุลกากร AHTN 2017 – AHTN 2022

 ตารางเปรียบเทียบพิกัด AHTN2017-AHTN2022.pdf

  1. พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2564

 พระราชกำหนด พิกัดฉบับที่ 7 2564.pdf

  1. ประกาศกรมศุลฯที่ 194/2564 แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า

 ประกาศที่ 194_2564_แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า.zip

ฉบับภาษาอังกฤษ

  1. คำอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ปี 2022

 คำอธิบายพิกัดศุลกากรฮาร์โมไนซ์ 2022.pdf

  1. พิกัดฯภาษาอังกฤษเพื่อการอ้างอิง – Text of AHTN 2022

 AHTN2022_ภาษาอังกฤษ.pdf

Paperless System by EDI SIAM พร้อม Update!!

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร

1.  กรมศุลกากรมีการใช้พิกัดศุลกากร ฉบับปี 2022 โดยปรับเปลี่ยนจาก HS2017 เป็น HS2022 และจะมีการ Update ข้อมูลก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 โปรดระมัดระวังและตรวจสอบการส่งข้อมูลใบขนสินค้าล่วงหน้า ในช่วงคาบเกี่ยวการปรับเปลี่ยน HSCODE ดังกล่าว

เตรียมความพร้อมHS2022.pdf

2.  ผู้ประกอบการหรือ Software House สามารถ Download  File HS2022 ได้ที่เมนู Reference File หัวข้อ HS2022 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

3.  ตารางเปรียบเทียบพิกัด HS2017 กับ HS2022 ได้นำขึ้นไว้ในเวบไซด์ www.customs.go.th หัวข้อ What’s New  เรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสังสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่

คุณธีรภัทร ส่วนพัฒนาระบบนำเข้า