เป็นโปรแกรมทำใบกำกับการขนย้ายสินค้าอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบการส่งออกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ควบคุมการส่งสินค้าออก ทางเรือ ทางรถไฟ ทางไปรษณีย์ ทางรถยนต์ ท่อขนส่งทางบก เรือเล็กทางทะเล ผู้โดยสารนำพาขึ้นอากาศยาน (ยกเว้นการส่งออกทางเครื่องบิน)