สินค้าผ่านแดน (Transit)

การผ่านแดน หมายความว่า การปฎิบัติพิการศุลกากรเพื่อขนส่งของผ่านราชอาณาจักร จากท่าหรือที่แห่งหนึ่งที่ขนส่งเข้ามาไปยังท่าหรือที่อีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากรโดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร ไม่ว่าการขนส่งนั้นจะมีการขนถ่ายของเพื่อเปลี่ยนยานพาหนะ การเก็บรักษาของในคลังสินค้า การเปลี่ยนภาชนะบรรจุของเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง หรือการเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งด้วยหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่งของนั้นในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ 2469

สินค้าถ่ายลำ (Transshipment)

การถ่ายลำ หมายความว่า การปฏิบัติบัติพิธีการศุลกากรเพื่อลำเลียงถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ส่งของออกไปภายในท่าหรือที่แห่งเดียวกันภายใต้การควบคุมของศุลกากร โดยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร โดยไม่ต้องเสียอากรตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ 2469

e-Transit /e-Transshipment คือการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดน/ถ่ายลำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใบขนสินค้าผ่านแดน, ใบเคลื่อนย้ายสินค้าถ่ายลำ/ผ่านแดน, ใบขนขาเข้าพิเศษสำหรับตู้สินค้า,ใบคำร้องขอลากตู้สินค้าภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากร

แหล่งอ้างอิง ประกาศกรมศุลกากรที่ 210/2558 , 211/2558