ระบบใบขนสินค้าขาเข้า (e-Import)

เป็นระบบจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบ Web Application ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการนำเข้าในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์ของกรมศุลกากรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว โดยระบบสามารถทำงานได้บน Internet ผ่าน Web Browser และยังสามารถติดตามสถานะของใบขนสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละใบขนได้ทันที