คุณสมบัติของโปรแกรม Paperless

  1. เป็นระบบในรูปแบบ ebXML ที่ทำงานบน Web Application โดยผ่านระบบ Internet ไม่ต้องลงโปรแกรม ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
  2. ส่งข้อมูลตรงไปยัง Gateway ถึงกรมศุลกากร ไม่ต้องผ่าน Van ทำให้ข้อมูลมีความเสถียร และก่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว ในการทำงานมากขึ้น
  3. สามารถรองรับการรับ – ส่งข้อมูลได้หลาย Gateway (กรณีที่ Gateway หลักใช้งานไม่ได้)
  4. ลดการป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน สามารถ Import ข้อมูลเพื่อสร้าง Invoice ใหม่ และสามารถ Export ข้อมูลเพื่อสร้างรายงานได้เอง
  5. Exporter / Importer สามารถทำการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ผ่าน Web Application โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
  6. ชำระภาษีอากรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้วย ระบบ e – Payment
  7. อัพเดท Reference File และโปรแกรมตลอดเวลาโดย EDI SIAM
  8. ดูค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลได้ทันทีจาก Cash log และมีรายงานสรุปผลการนำเข้าสินค้าโดยสามารถเลือกได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ
  9. มีระบบ Knowledge Base เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการใช้ระบบ
  10. ทีม Support บริการในเวลาทำการ Tel. 02-672-7979 และนอกเวลาทำการ Tel. 081-840-2403, 081-840-2684