Monday - Friday - 8:30 - 17:00, Saturday - 8:30 - 12:00

Transfer Service Counter

Transfer Service Counter

Rate this item
(0 votes)

กรณีที่ทางกรมศุลกากรได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ของ ผู้นำเข้า - ส่งออก กับ ตัวแทนออกของ    ดังนั้น  ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร  เมื่อส่งข้อมูลไปที่กรมศุลฯจะมี Error Message ตอบกลับ เช่น ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า ไม่ได้ว่าจ้าง ตัวแทนออกของ หรือตัวแทนออกของ ไม่ได้รับจ้าง ผู้ส่งออก/ผู้นำเข้า  กรณีเร่งด่วน ต้องไปใช้บริการ Service Counter  ทาง EDI SIAM ขอนำเสนอบริการคือ


“Transfer Service Counter”   โดยถ่ายข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้บริการที่ TCB Service Counter

ขั้นตอนการ Transfer ข้อมูล

  1. ดำเนินการถ่ายข้อมูลในระบบ ใส่ Thumb Drive
  2. นำข้อมูลไปใช้บริการที่ TCB SERVICE COUNTER ดังนี้
  • ชั้น 1 อาคาร 8 กรมศุลกากร คลองเตย
  • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Read 2045 times
More in this category: « SIGN 2017 TCB SERVICE COUNTER »